Nasze usługi

zarządzanie
Zarządzanie i administrowanie
 • prowadzenie i aktualizacja wykazu lokali oraz właścicieli lokali

 • podpisywanie i (re)negocjowanie umów na stałe dostawy mediów (energia elektryczna, cieplna, gaz, woda i ścieki), utrzymanie porządku w części wspólnej nieruchomości i koordynowanie działań niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania nieruchomości - obsługa zawartych umów oraz kontrola ich realizacji

 • reprezentowanie wspólnoty mieszkaniowej wobec organów administracji państwowej i samorządowej, Urzędu Skarbowego i Urzędu Statystycznego, przed sądami i organami egzekucyjnymi

 • dostarczenie właścicielom lokali zawiadomień, powiadomień o opłatach, itp.

 • odczyt liczników w części wspólnej nieruchomości oraz odczytów liczników indywidualnych

 • nadzór nad usuwaniem usterek, awarii i ich skutków

 • kontrola i nadzór nad pracą firm odpowiedzialnych za konserwacje instalacji i elementów budynku

Księgowość i pozaksięgowa ewidencja kosztów
 • prowadzenie obsługi finansowo-księgowej dla wspólnoty mieszkaniowej przewidzianej przepisami prawa

 • obsługa rachunków kredytowych, sprawozdawczości, operacji finansowych i umów zawartych z dostawcami mediów i usług

 • prowadzenie rozliczeń podatkowych oraz nadzór odprowadzaniem podatków oraz innych opłat publicznoprawnych od nieruchomości wspólnych

 • prowadzenie pozaksięgowej ewidencji kosztów utrzymania nieruchomości wspólnej oraz ewidencji zaliczek uiszczanych na pokrycie tych kosztów, a także rozliczeń z innych tytułów na rzecz nieruchomości wspólnej zgodnie z obowiązującymi przepisami, rozliczenie funduszu remontowego

 • przygotowywanie projektów planów gospodarczych (w formie planów rzeczowo- finansowych), ich korekta oraz rozliczenie

 • zapewnienie wglądu przez www do Strefy Klienta „TuMieszkamy” - możliwość podglądu salda oraz dostęp do informacji administracyjno-finansowych

 • przygotowywanie kwartalnych informacji o uzyskanych przychodach oraz o poniesionych kosztach utrzymania nieruchomości wspólnej w terminie do 15-go dnia następnego miesiąca

 • sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego najpóźniej na 10 dni przed terminem zebrania sprawozdawczego

 • bieżący kontakt telefoniczny i e-mailowy z księgowością w godzinach pracy biura oraz 24h dostęp do Strefy Klienta

ksiegowosc
administrowanie
Obsługa administracyjna nieruchomości
 • stała współpraca z właścicielami poprzez kontakt telefoniczny i mailowy

 • monitorowanie ubezpieczeń związanych z nieruchomością wspólną

 • wizytowanie i kontrola nieruchomości mające na celu weryfikację świadczonych usług przez firmy zewnętrzne

 • udzielanie informacji administracyjnych właścicielom oraz użytkownikom lokali podczas pełnionych dyżurów oraz drogą telefoniczną i mailową

 • kontakt telefoniczny z administratorem nieruchomości dedykowanym służbom technicznym

 • pełne raportowanie w zakresie zarządzania nieruchomością

Doradztwo i usługi dodatkowe
 • doradztwo prawne świadczone w zakresie przygotowywania opinii prawnych i umów

 • pomoc w uzyskaniu dotacji lub kredytów bankowych na prace remontowe w nieruchomości

 • prowadzenie analiz w celu optymalizacji kosztów eksploatacyjnych

 • wykorzystanie  potencjału lokalizacyjnego budynku Wspólnoty Mieszkaniowej - optymalizacja pożytków płynących z nieruchomości (posiadamy doświadczenie we współpracy z firmami zajmującymi się reklamami zewnętrznymi, mało i wielkoformatowymi) oraz nadzór nad windykacją należności z tytułu pożytków i innych przychodów z nieruchomości

 • kompleksowa pomoc przy zakładaniu Wspólnoty Mieszkaniowej

ksiegowosc
pomoc
Pomoc w organizowaniu Wspólnoty Mieszkaniowej
 • założenie i rejestracja Wspólnoty Mieszkaniowej

 • ustalanie wysokości zaliczek wnoszonych przez właścicieli lokali na pokrycie kosztów zarządzania nieruchomością wspólną

 • inwentaryzowanie części wspólnych nieruchomości, w tym m.in. inwentaryzowanie spisu pomieszczeń, kluczy, majątku Wspólnoty Mieszkaniowej, urządzeń i materiałów znajdujących się na terenie nieruchomości

 • dokonanie czynności związanych z przygotowaniem i zwołaniem zebrań, przygotowaniem projektów uchwał niezbędnych do podjęcia przez Wspólnotę Mieszkaniową oraz innych czynności wynikających z obowiązujących przepisów

 • pomoc w tworzeniu regulaminu porządku domowego oraz regulaminu Wspólnoty Mieszkaniowej

Ubezpieczenie nieruchomości
 • preferencyjne warunki indywidualnego ubezpieczenia mienia ze składką płatną miesięcznie

 • korzystne ubezpieczenie części wspólnej nieruchomości

ubezpieczenie
Doradztwo
Inne usługi
 • bieżąca kontrola stanu technicznego budynku poprzez zatrudnionych inspektorów z uprawnieniami i nadzór przy usuwaniu awarii i ich skutków na nieruchomości

 • analiza potrzeb remontowych oraz kosztów z tym związanych i przygotowywanie planów remontowych

 • nadzór nad wykonywaniem bieżących remontów i modernizacji zgodnie z planem rocznym przyjętym uchwałą właścicieli lokali

 • zlecanie przeglądów sprawności technicznej obiektu: okresowych, rocznych oraz pięcioletnich i nadzór nad ich realizacją

 • nadzór nad realizacją świadczeń gwarancyjnych kontrahentów

 • nadzór nad przeprowadzaniem procedur legalizacyjnych urządzeń pomiarowych i kontrolnych

 • nadzór nad eksploatacją i bieżąca konserwacja instalacji obiektów budowlanych, budynków, budowli i urządzeń wyposażenia technicznego

 • sprawozdawczość z zakresu ochrony środowiska w imieniu właścicieli nieruchomości

Dane budynku*

*Uzupełnienie danych nie jest obowiązkowe, jednak te informacje ułatwią nam przygotowanie ofert

m2
m2
Tak Nie

Dane kontaktowe

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych dla osób korzystających z formularza do kontaktu na stronach internetowych Grupy TuMieszkamy

Administrator danych
Administratorem Państwa danych przetwarzanych w kontakcie z osobą korzystającą w opcji formularza kontaktowego na stronach internetowych Grupy TuMieszkamy jest Zespół Zarządców Nieruchomości Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy 02-146) ul. 17 Stycznia 48, tel.: 48 22 572 55 70, mail:

Kontakt w sprawie danych
Mogą się Państwo kontaktować w sprawie danych osobowych / z inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem:

Cel i podstawy przetwarzania
Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie Państwa zgody, jeśli zostanie udzielona, w celu nawiązania kontaktu z wykorzystaniem formularza kontaktowego i w celu udzielenia Państwu informacji, o które się Państwo zwrócą (art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych - RODO).

Odbiorcy danych osobowych
Odbiorcą Państwa danych osobowych będą Spółki należące do Grupy TuMieszkamy, jeśli konieczność zaangażowania danej Spółki będzie wynikała z kontekstu i treści przesłanej informacji.

Okres przechowywania danych
Dane będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż do czasu wycofania przez Państwa zgody udzielonej na przetwarzanie danych.

Prawa osób, których dane dotyczą
Mają Państwo prawo do:

 1. dostępu do swoich danych;
 2. uzyskania kopii swoich danych, o ile nie wpłynie to niekorzystnie na prawa i wolności innych;
 3. żądania od administratora sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
 4. żądania od administratora ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych;
 5. żądania od administratora usunięcia swoich danych osobowych lub wniesienia sprzeciwu wobec porzetwarzania;
 6. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Prawo do cofnięcia zgody udzielonej na przetwarzanie danych
Mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Konsekwencje niepodania danych
Niepodanie danych uniemożliwi nawiązanie kontaktu z wykorzystaniem formularza kontaktowego.
Podanie danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym lub umownym i nie jest warunkiem zawarcia umowy.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji (w tym profilowanie)
Państwa dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, ani nie będą wykorzystywane do profilowania.

Zapoznaj się z klauzulą informacyjna o przetwarzaniu danych dla osób korzystającychz formularza do kontaktu na stronach www Grupy TuMieszkamy

*- pola obowiązkowe