Nasza oferta

  • bieżąca kontrola stanu technicznego budynku poprzez zatrudnionych inspektorów z uprawnieniami i nadzór przy usuwaniu awarii i ich skutków na nieruchomości

  • analiza potrzeb remontowych oraz kosztów z tym związanych i przygotowywanie planów remontowych

  • nadzór nad wykonywaniem bieżących remontów i modernizacji zgodnie z planem rocznym przyjętym uchwałą właścicieli lokali

  • zlecanie przeglądów sprawności technicznej obiektu: okresowych, rocznych oraz pięcioletnich i nadzór nad ich realizacją

  • nadzór nad realizacją świadczeń gwarancyjnych kontrahentów

  • nadzór nad przeprowadzaniem procedur legalizacyjnych urządzeń pomiarowych i kontrolnych

  • nadzór nad eksploatacją i bieżąca konserwacja instalacji obiektów budowlanych, budynków, budowli i urządzeń wyposażenia technicznego

  • sprawozdawczość z zakresu ochrony środowiska w imieniu właścicieli nieruchomości