Szanowni Państwo, z przyjemnością prezentujemy listę osób nagrodzonych. Dziękujemy za udział i gratulujemy!

Ze wszystkim wymienionymi poniżej osobami nawiązaliśmy kontakt i potwierdzili chęć odbioru nagrody. W najbliższych dniach do naszych placówek w całej Polsce zostaną przesłane nagrody, które nasi pracownicy przekażą osobom nagrodzonym. Jeśli mają Państwo jakieś pytania lub wątpliwości w tej sprawie – prosimy o maila na adres .

Wkrótce rozpoczniemy publikowanie nagrodzonych odpowiedzi!

Lp. Imię Miasto Nagroda
Lp. Imię Miasto Nagroda
Lp. Imię Miasto Nagroda
2x
Voucher na wakacje o wartości 5000zł
3x
Rowery miejskie
141x
Inne nagrody!

Odpowiedz na pytanie i wygraj nagrody!

 • 1. Opowiedz, dlaczego lubisz tu mieszkać
 • 2. Podaj nam swoje dane oraz wyraź zgodę na kontakt, żebyśmy mogli przekazać Ci wyniku konkursu.
 • 3. Trzymaj kciuki do poczatku maja - wtedy ogłosimy wyniki

Konkurs przeznaczony jest dla mieszkańców nieruchomości, którymi opiekują się spółki z grupy City Service. Podanie adresu umożliwi nam sprawdzenie, czy jesteś pełnoprawnym uczestnikiem konkursu.

pytanie konkursowe:

Dlaczego lubię tu mieszkać?

Vouchery Wakacyjne
Itaka
Vouchery WakacyjneItaka
Rower Miejski
MEXLERR
Rower MiejskiMEXLERR
Voucher dla niej/ dla niego
WYJĄTKOWY PREZENT
Voucher dla niej/ dla niegoWYJĄTKOWY PREZENT
Waga kuchenna
JULA
Waga kuchennaJULA
Zestaw pojemników próżniowych
IKEA
Zestaw pojemników próżniowychIKEA
Lodówka Turystyczna
ADLER
Lodówka TurystycznaADLER
Korkociąg do wina
IKEA
Korkociąg do winaIKEA
Oczyszczacz powietrza
PHILIPS
Oczyszczacz powietrzaPHILIPS
Koc termiczny piknikowy
SPOKEY
Koc termiczny piknikowySPOKEY
Dzbanek filtrujący
BRITA
Dzbanek filtrującyBRITA
Zestaw Majsterkowicza
(narzędzia)
FIELDMANN
Zestaw Majsterkowicza(narzędzia)FIELDMANN
Szklany czajnik z regulacją temperatury
ADLER
Szklany czajnik z regulacją temperaturyADLER
Robot sprzątający (model 681)
ROOMBA
Robot sprzątający (model 681)ROOMBA
Zestaw noży kuchennych GERLACH
Zestaw noży kuchennych GERLACH
Walizka podróżna
WITCHEN, PUCCINI
Walizka podróżnaWITCHEN, PUCCINI
Zestaw z wiertarko-wkrętarką
MAKITA
Zestaw z wiertarko-wkrętarkąMAKITA
Voucher zakupowy
MEDIA MARKT
Voucher zakupowyMEDIA MARKT
Voucher zakupowy
IKEA
Voucher zakupowyIKEA
Termokubki z logotypem
Termokubki z logotypem
Bidony z logotypem
Bidony z logotypem
1.
Postanowienia ogólne
 • Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w konkursie TuMieszkamy – TuOdpoczywamy, zwanym dalej „Konkursem”, zorganizowanym w związku z wprowadzeniem marki TuMieszkamy w całej Polsce, mającym na celu jej promowanie wśród obecnych i przyszłych Klientów spółek należących do Grupy Kapitałowej City Service.
 • Organizatorem Konkursu jest City Service Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (02-146) przy ul. Komitetu Obrony Robotników 48, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000483372, NIP 7010401158, z kapitałem zakładowym w wysokości 5 000,00 zł, zwana dalej „Organizatorem”.
 • Fundatorem nagród w Konkursie jest Organizator.
2.
Zasady i warunki uczestnictwa w konkursie
 • Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych mogą wziąć udział w Konkursie jedynie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego.
 • Warunkami uczestnictwa w Konkursie są (łącznie):
  • zaakceptowanie treści niniejszego Regulaminu,
  • posiadanie statusu Uczestnika, zgodnie z ust. 1,
  • bycie właścicielem lokalu w budynku zarządzanym lub administrowanym przez Organizatora lub którąkolwiek ze spółek należących do Grupy Kapitałowej City Service.
 • W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy oraz współpracownicy Organizatora lub którejkolwiek ze spółek należących do Grupy Kapitałowej City Service, a także członkowie ich rodzin.
3.
Przebieg konkursu
 • Konkurs prowadzony będzie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, w dniach od 26 lutego 2018 roku do 30 kwietnia 2018 roku (do godziny 23:59:59). Wyłonienie Laureatów do dnia 21 maja 2018 roku. Potwierdzenie chęci przyjęcia nagrody do dnia 28 maja 2018 roku, pod rygorem utraty prawa do nagrody. Przekazanie nagród w ciągu 14 dni od dnia potwierdzenia chęci przyjęcia nagrody przez Laureata, za pośrednictwem administratora lub zarządcy opiekującego się zamieszkiwanym przez Laureata budynkiem.
 • Celem Konkursu jest udzielenie odpowiedzi na pytanie konkursowe, które brzmi „Dlaczego lubisz tu mieszkać?”. Uczestnicy mogą przesyłać odpowiedzi za pomocą formularza na stronie internetowej www.tumieszkamy.pl/konkurs
 • Wraz z odpowiedzią na pytanie Uczestnik powinien podać swój adres e-mail (e-mail nadawcy) do kontaktów.
 • Jeden Uczestnik może przesłać wiele odpowiedzi na pytanie konkursowe, lecz zdobyć może tylko jedną nagrodę.
 • Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu czuwać będzie Jury złożone z przedstawicieli Organizatora. Jury decydować będzie również o ostatecznym wyniku rywalizacji konkursowej i przyznaniu nagród po dokonaniu oceny najbardziej interesujących odpowiedzi na pytanie konkursowe, spośród zgłoszonych przez Uczestników spełniających wszystkie warunki uczestnictwa w Konkursie.
 • Jury wybierze sto siedemdziesiąt dziewięć spośród najciekawszych odpowiedzi skontaktuje się mailowo z Laureatem. Wybór Jury jest niepodważalny i nie przysługuje prawo odwołania się od niego.
 • Laureat zobowiązany jest do podania Organizatorowi swoich danych osobowych niezbędnych do wydania nagrody, tj.:
  • imienia i nazwiska,
  • adresu lokalu,
  • wskazania tytułu prawnego do lokalu.
 • Jury nagrodzi Laureatów nagrodami.
 • Lista nagród:


   
 • W przypadku braku kontaktu z Jury przez wybranego Laureata w terminie wskazanym w 3 ust. 1, Jury wybiera kolejnych Laureatów.
 • Uczestnik powinien w zgłoszeniu do Konkursu zawierającym odpowiedź na pytanie konkursowe załączyć oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora w celu organizacji i przeprowadzenia Konkursu oraz w związku z wydaniem nagrody.
4.
Uprawnienia organizatora
 • Organizator dokonuje weryfikacji zgłoszeń do Konkursu, w szczególności pod kątem spełnienia warunków, o których mowa w 2.
 • W przypadku uzasadnionego podejrzenia oszustwa, naruszenia praw osób trzecich lub naruszenia Regulaminu, Organizator może podjąć decyzję o zdyskwalifikowaniu zgłoszenia do Konkursu.
 • W szczególnych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia Konkursu.
5.
Nagroda
 • W przypadku, gdy taką samą odpowiedź zgłosidwóch lub więcej Uczestników, o wyborze Laureata decyduje kolejność zgłoszeń.
 • Jury sporządzi protokół z podaniem wyników Konkursu. Protokół zostanie utrwalony i zarchiwizowany w siedzibie Organizatora.
 • Uczestnikom nie przysługuje prawo wymiany nagród na nagrodę innego rodzaju lub gotówkę.
 • Uczestnikom nie przysługuje prawo przeniesienia prawa do otrzymania nagrody na osobę trzecią.
 • Uczestnikom przysługuje prawo do złożenia oświadczenia o odmowie przyjęcia nagrody. W takim przypadku Jury wybiera na kolejnego Laureata, który udzielił kolejnej najlepszej odpowiedzi.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania przez Uczestnika nieprawdziwych danych dotyczących adresu zamieszkania lub innych danych niezbędnych do wydania nagrody.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystywanie nagród niezgodnie z ich przeznaczeniem i ewentualne szkody powstałe w wyniku ich właściwego użytkowania.
6.
Przetwarzanie danych osobowych
 • Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator. Udostępnione dane będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia Konkursu oraz w związku z wydaniem nagrody. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale w odniesieniu do uczestnictwa w Konkursie niezbędny do przystąpienia przez Uczestnika do Konkursu. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do tych danych oraz ich poprawienia. Dane Uczestników mogą zostać udostępnione właściwym organom administracji publicznej,
  w przypadkach określonych powszechnie obowiązujących przepisami prawa.
 • Akceptując niniejszy Regulamin, Uczestnik wyraża jednocześnie zgodę na wykorzystanie jego odpowiedzi na pytanie konkursowe w celach promocyjno-marketingowych Organizatora
  i Uczestnik nie będzie rościł z tego tytułu żadnych praw, w szczególności majątkowych
  i własności intelektualnej.
7.
Reklamacje
 • Reklamacje związane z przebiegiem Konkursu należy kierować na adres mailowy
 • Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Uczestnika, numer telefonu Uczestnika, adres korespondencyjny oraz opis reklamacji.
 • Organizator może wymagać od Uczestnika dodatkowych informacji w celu uprawdopodobnienia podstawy reklamacji.
 • Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Organizatora w terminie 7 dni roboczych od jej otrzymania. Uczestnik Konkursu zostanie poinformowany o wynikach postępowania reklamacyjnego mailem w terminie 14 dni roboczych od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora.
 • Procedura reklamacyjna nie wyłącza możliwości dochodzenia roszczeń na zasadach ogólnych.
8.
Postanowienia końcowe
 • Wszelkie wątpliwości dotyczące postanowień niniejszego Regulaminu rozstrzyga Organizator.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie internetowej www.tumieszkamy.pl
 • Spory w sprawach związanych z niniejszym Regulaminem będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Organizatora.
 • Niniejszy Regulamin dostępny jest dla Uczestników na stronie internetowej www.tumieszkamy.pl
 • W kwestiach nieobjętych niniejszym Regulaminem, stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego
  i inne obowiązujące przepisy prawa.

Dlaczego
lubię
tumieszkać?

Szanowni Państwo,

bardzo dziękuję za wszystkie zgłoszenia nadesłane na nasz konkurs TuMieszkamy-TuOdpoczywamy. Za ich pomocą zaprosili nas Państwo do swoich domów, opowiedzieli nam Państwo o swoich mieszkaniach i rodzinach, o codzienności i marzeniach. Dzięki tym zgłoszeniom wiemy, jak ważne są dla Państwa relacje z sąsiadami – to chyba najczęściej powtarzający się we wszystkich historiach wątek.

Cieszy nas, że dostrzegają i doceniają Państwo naszą pracę: zadbane klatki schodowe i zieleń, bezpieczne place zabaw, sprawną komunikację i sympatyczną obsługę. Każdego dnia staramy się, by mieli Państwo jeszcze więcej powodów do lubienia swojego miejsca zamieszkania. W imieniu wszystkich pracowników TuMieszkamy i własnym dziękuję za możliwość towarzyszenia Państwu każdego dnia.

Już teraz zachęcam Państwa do udziału w naszym konkursie w przyszłym roku Anna Górecka-Kolasa
Prezes Zarządu


Zobacz nagrodzone odpowiedzi!