Nasza oferta

  • prowadzenie obsługi finansowo-księgowej Wspólnoty Mieszkaniowej przewidzianej przepisami prawa obsługa rachunków kredytowych, sprawozdawczości, operacji finansowych
  • prowadzenie rozliczeń podatkowych oraz nadzór nad odprowadzaniem podatków oraz innych opłat publicznoprawnych od nieruchomości wspólnych
  • prowadzenie pozaksięgowej ewidencji kosztów utrzymania nieruchomości wspólnej oraz ewidencji zaliczek uiszczanych na pokrycie tych kosztów, a także prowadzenie rozliczeń z innych tytułów na rzecz nieruchomości wspólnej zgodnie z obowiązującymi przepisami
  • rozliczenie funduszu remontowego
  • przygotowanie projektów planów gospodarczych (w formie planów rzeczowo-finansowych) oraz ich rozliczenie
  • zapewnienie dostępu przez stronę internetową do Strefy Klienta - możliwość podglądu salda oraz informacji administracyjno-finansowych
  • przygotowanie kwartalnych raportów o uzyskanych przychodach oraz poniesionych kosztach utrzymania nieruchomości wspólnej
  • sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego
  • bieżący kontakt telefoniczny i mailowy w sprawach księgowych