Nasza oferta

  • prowadzenie obsługi finansowo-księgowej dla wspólnoty mieszkaniowej przewidzianej przepisami prawa

  • obsługa rachunków kredytowych, sprawozdawczości, operacji finansowych i umów zawartych z dostawcami mediów i usług

  • prowadzenie rozliczeń podatkowych oraz nadzór odprowadzaniem podatków oraz innych opłat publicznoprawnych od nieruchomości wspólnych

  • prowadzenie pozaksięgowej ewidencji kosztów utrzymania nieruchomości wspólnej oraz ewidencji zaliczek uiszczanych na pokrycie tych kosztów, a także rozliczeń z innych tytułów na rzecz nieruchomości wspólnej zgodnie z obowiązującymi przepisami, rozliczenie funduszu remontowego

  • przygotowywanie projektów planów gospodarczych (w formie planów rzeczowo- finansowych), ich korekta oraz rozliczenie

  • zapewnienie wglądu przez www do Strefy Klienta „TuMieszkamy” - możliwość podglądu salda oraz dostęp do informacji administracyjno-finansowych

  • przygotowywanie kwartalnych informacji o uzyskanych przychodach oraz o poniesionych kosztach utrzymania nieruchomości wspólnej w terminie do 15-go dnia następnego miesiąca

  • sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego najpóźniej na 10 dni przed terminem zebrania sprawozdawczego

  • bieżący kontakt telefoniczny i e-mailowy z księgowością w godzinach pracy biura oraz 24h dostęp do Strefy Klienta