Strefa Klienta

Polityka prywatności Strefy Klienta

Strefa Klienta jest narzędziem wymiany informacji dedykowanym dla współwłaścicieli nieruchomości, właścicieli lokali oraz osób, którym przysługuje inny tytuł prawny do lokalu, w nieruchomościach, które są zarządzane przez Spółki z Grupy TuMieszkamy. Na indywidualnym koncie w Strefie Klienta, współwłaściciel, właściciel lokalu lub inna osoba, której przysługuje inny tytuł prawny do lokalu może odbierać od zarządcy lub przekazywać zarządcy istotne informacje dotyczące zarządzanej nieruchomości, które dotyczą praw i obowiązków posiadacza konta, odniesionych do zarządzanej nieruchomości.

Administratorem danych osobowych posiadaczy kont w Strefie Klienta jest:

A- w przypadku właścicieli lokali:  Wspólnota Mieszkaniowa, nieruchomości o obszarze, której położony jest dany lokal;                                                                                                             
B- w przypadku osób, którym przysługuje spółdzielczy tytuł do lokalu mieszkalnego: Spółdzielnia Mieszkaniowa, która jest właścicielem nieruchomości, której częścią jest dany lokal;                                                                                                               
C- w przypadku osób, którym przysługuje inny tytuł prawny do lokalu:  komunalna lub państwowa osoba prawna, lub inna osoba prawna lub osoba fizyczna, która jest właścicielem nieruchomości, której częścią jest dany lokal;                                                                      
D- w przypadku osób, którym przysługuje prawo współwłasności nieruchomości (nie związane z odrębną własnością lokalu):  Spółka z Grupy City Service Polska (działającej pod marką „TuMieszkamy”), która zarządza daną nieruchomością.

Celem przetwarzania danych osobowych, jest utrzymanie nieruchomości w stanie niepogorszonym, zgodnie z ich przeznaczeniem, w tym w szczególności prowadzenie rozliczeń zobowiązań osób - którym przysługują prawa rzeczowe, oraz inne tytuły do tych nieruchomości i związane z tymi nieruchomościami – odniesionych do ich praw i obowiązków w tym zakresie.  Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest obowiązek prawny ciążący na Administratorze danych (wskazanym w pkt A i B powyżej), wynikający w szczególności z przepisów ustawy Kodeks cywilny, ustawy o własności lokali, ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy Ordynacja podatkowa, ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest wykonanie umowy zawartej pomiędzy Administratorem danych (wskazanym w pkt C i D powyżej) a osobą, której dane są przetwarzane. Podstawą prawną przetwarzania są także zgody udzielone przez osoby fizyczne, o ile zostały udzielone, w tym w szczególności zgody na przetwarzanie danych alternatywnych do kontaktu z tą osobą. Osoba, która udzieliła zgody na przetwarzanie danych ma prawo do cofnięcia zgody z dowolnym momencie, przy czym wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, które miało miejsce przed jej cofnięciem. Podanie danych wynika z obowiązku prawnego, a w zakresie wynikającym z umowy lub zgody na przetwarzanie, jest dobrowolne, przy czym niepodanie danych może utrudnić lub uniemożliwić zawarcie lub wykonanie umowy, świadczenie usług albo wywiązywanie się z obowiązków Administratora danych oraz podmiotów przetwarzających dane na jego zlecenie, w tym w szczególności Spółek z Grupy City Service Polska (działających pod marką „TuMieszkamy”). Odbiorcami danych osobowych, w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania danych mogą być kontrahenci i współpracownicy Administratora danych, działający na jego zlecenie lub kontrahenci i współpracownicy podmiotów przetwarzających dane w imieniu Administratora danych.

Osoba, której dane są przetwarzane na prawo do żądania od Administratora danych: dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Dane będą przetwarzane przez czas obowiązywania umowy lub odpowiednio w okresie ważności zgody oraz do czasu wygaśnięcia terminów wynikających z właściwych przepisów prawa. Na podstawie przetwarzanych danych nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje, w tym dane nie będą wykorzystywane do profilowania.                                                                       

Kontakt z Administratorem danych możliwy jest korespondencyjnie na adres jego siedziby.
W sprawach przetwarzania danych przez Spółki z Grupy City Service Polska (działając pod marką „TuMieszkamy”) kontakt możliwy jest korespondencyjnie na adres siedziby właściwej Spółki lub pocztą elektroniczną na adres: .