Usługi dla wspólnot mieszkaniowych

Dane budynku*

*Uzupełnienie danych nie jest obowiązkowe, jednak te informacje ułatwią nam przygotowanie ofert

m2
m2
Tak Nie

Dane kontaktowe

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych dla osób korzystających z formularza do kontaktu na stronach internetowych Grupy TuMieszkamy

Administrator danych
Administratorem Państwa danych przetwarzanych w kontakcie z osobą korzystającą w opcji formularza kontaktowego na stronach internetowych Grupy TuMieszkamy jest Zespół Zarządców Nieruchomości Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy 02-146) ul. Komitetu Obrony Robotników 48, tel.: 48 22 572 55 70, mail:

Kontakt w sprawie danych
Mogą się Państwo kontaktować w sprawie danych osobowych / z inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem:

Cel i podstawy przetwarzania
Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie Państwa zgody, jeśli zostanie udzielona, w celu nawiązania kontaktu z wykorzystaniem formularza kontaktowego i w celu udzielenia Państwu informacji, o które się Państwo zwrócą (art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych - RODO).

Odbiorcy danych osobowych
Odbiorcą Państwa danych osobowych będą Spółki należące do Grupy TuMieszkamy, jeśli konieczność zaangażowania danej Spółki będzie wynikała z kontekstu i treści przesłanej informacji.

Okres przechowywania danych
Dane będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż do czasu wycofania przez Państwa zgody udzielonej na przetwarzanie danych.

Prawa osób, których dane dotyczą
Mają Państwo prawo do:

  1. dostępu do swoich danych;
  2. uzyskania kopii swoich danych, o ile nie wpłynie to niekorzystnie na prawa i wolności innych;
  3. żądania od administratora sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
  4. żądania od administratora ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych;
  5. żądania od administratora usunięcia swoich danych osobowych lub wniesienia sprzeciwu wobec porzetwarzania;
  6. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Prawo do cofnięcia zgody udzielonej na przetwarzanie danych
Mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Konsekwencje niepodania danych
Niepodanie danych uniemożliwi nawiązanie kontaktu z wykorzystaniem formularza kontaktowego.
Podanie danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym lub umownym i nie jest warunkiem zawarcia umowy.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji (w tym profilowanie)
Państwa dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, ani nie będą wykorzystywane do profilowania.

Zapoznaj się z klauzulą informacyjna o przetwarzaniu danych dla osób korzystającychz formularza do kontaktu na stronach www Grupy TuMieszkamy

*- pola obowiązkowe

Administratorem danych osobowych jest spółka administrująca/zarządzająca Państwa Nieruchomością występująca pod wspólną marką "Tu Mieszkamy". Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi lub zrealizowania czynności wynikających z przekazanej za pośrednictwem powyższego formularza informacji, zapytania lub zlecenia. Podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes realizowany przez Spółkę. Państwa dane możemy przekazywać podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie, np. podwykonawcom naszych usług i naszym zaufanym partnerom. Informujemy, że zgodnie z przepisami, każda osoba której dane osobowe są przetwarzane ma prawo do: wglądu do swoich danych i ich poprawiania, wnioskowania o: sprostowanie treści danych, ich usunięcie, przeniesienie, ograniczenie lub zaprzestanie przetwarzania, a także wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz złożenia skargi do organu nadzorczego. Dane będą przetwarzane zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów prawa. Kontakt z administratorem oraz Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest drogą elektroniczną za pośrednictwem niniejszego formularza lub na adres e-mail: albo korespondencyjnie na adres siedziby Spółki.