Nasze usługi

zarządzanie
Zarządzanie i administrowanie
 • prowadzenie i aktualizacja wykazu oraz właścicieli lokali
 • podpisanie i (re)negocjowanie umów na stałe dostawy mediów (energia elektryczna, cieplna, gaz, woda i ścieki)
 • utrzymanie porządku w części wspólnej nieruchomości i koordynowanie działań niezbędnych do prawidłowego jej funkcjonowania
 • realizacja zawartych umów oraz kontrola ich wykonania
 • reprezentowanie Wspólnoty Mieszkaniowej przed organami administracji państwowej i samorządowej, sądami i organami egzekucyjnymi, Urzędem Skarbowym i Urzędem Statystycznym
 • dostarczenie właścicielom lokali zawiadomień, powiadomień o opłatach, itp.
 • odczyt liczników w części wspólnej nieruchomości oraz liczników indywidualnych
 • nadzór nad usuwaniem usterek, awarii i ich skutków
 • kontrola i nadzór nad pracą firm odpowiedzialnych za konserwacje instalacji i elementów budynku
Księgowość i pozaksięgowa ewidencja kosztów
 • prowadzenie obsługi finansowo-księgowej Wspólnoty Mieszkaniowej przewidzianej przepisami prawa obsługa rachunków kredytowych, sprawozdawczości, operacji finansowych
 • prowadzenie rozliczeń podatkowych oraz nadzór nad odprowadzaniem podatków oraz innych opłat publicznoprawnych od nieruchomości wspólnych
 • prowadzenie pozaksięgowej ewidencji kosztów utrzymania nieruchomości wspólnej oraz ewidencji zaliczek uiszczanych na pokrycie tych kosztów, a także prowadzenie rozliczeń z innych tytułów na rzecz nieruchomości wspólnej zgodnie z obowiązującymi przepisami
 • rozliczenie funduszu remontowego
 • przygotowanie projektów planów gospodarczych (w formie planów rzeczowo-finansowych) oraz ich rozliczenie
 • zapewnienie dostępu przez stronę internetową do Strefy Klienta - możliwość podglądu salda oraz informacji administracyjno-finansowych
 • przygotowanie kwartalnych raportów o uzyskanych przychodach oraz poniesionych kosztach utrzymania nieruchomości wspólnej
 • sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego
 • bieżący kontakt telefoniczny i mailowy w sprawach księgowych
ksiegowosc
administrowanie
Obsługa administracyjna nieruchomości
 • stała współpraca z właścicielami lokali - kontakt telefoniczny z administratorem nieruchomości
 • monitorowanie ubezpieczeń związanych z nieruchomością wspólną)
 • wizytowanie i kontrola nieruchomości w celu weryfikacji świadczonych usług przez firmy zewnętrzne
 • udzielanie informacji administracyjnych właścicielom oraz użytkownikom lokali podczas pełnionych dyżurów oraz drogą telefoniczną i mailową
 • pełne raportowanie w zakresie zarządzania nieruchomością
Doradztwo i usługi dodatkowe
 • doradztwo prawne świadczone w zakresie przygotowywania opinii prawnych i umów
 • pomoc w uzyskaniu dotacji lub kredytów bankowych na prace remontowe w nieruchomości
 • prowadzenie analiz w celu optymalizacji kosztów eksploatacyjnych
 • wykorzystanie potencjału położenia budynku - optymalizacja pożytków płynących z nieruchomości
 • nadzór nad windykacją należności z tytułu pożytków i innych przychodów z nieruchomości
 • kompleksowa pomoc przy zakładaniu wspólnot mieszkaniowych
ksiegowosc
pomoc
Pomoc w organizowaniu wspólnoty mieszkaniowej
 • założenie i rejestracja Wspólnoty Mieszkaniowej
 • ustalanie wysokości zaliczek wnoszonych przez właścicieli lokali na pokrycie kosztów zarządzania nieruchomością wspólną
 • inwentaryzowanie części wspólnych nieruchomości, w tym inwentaryzowanie spisu pomieszczeń, kluczy, majątku wspólnoty mieszkaniowej, urządzeń i materiałów znajdujących się na terenie nieruchomości
 • przygotowanie i zwołanie zebrań, przygotowanie projektów uchwał niezbędnych do podjęcia przez Wspólnotę Mieszkaniową oraz prowadzenie innych czynności wynikających z przepisów
 • pomoc w tworzeniu regulaminu porządku domowego oraz statut Wspólnoty Mieszkaniowej
Ubezpieczenie nieruchomości
 • preferencyjne warunki indywidualnego ubezpieczenia mienia
 • korzystne ubezpieczenie części wspólnej nieruchomości
 • preferencyjne warunki ubezpieczenia lokalu z możliowścią rozłożenia opłat
ubezpieczenie
Doradztwo
Inne usługi
 • bieżąca kontrola stanu technicznego budynku przez inspektorów z uprawnieniami i nadzór przy usuwaniu awarii i ich skutków
 • analiza potrzeb remontowych oraz kosztów (przygotowywanie planów remontowych)
 • nadzór nad wykonywaniem bieżących remontów i modernizacji zgodnie z planem rocznym
 • zlecanie okresowych przeglądów sprawności technicznej budynku i nadzór nad ich realizacją
 • nadzór nad realizacją świadczeń gwarancyjnych
 • nadzór nad prowadzaniem procedur legalizacyjnych urządzeń pomiarowych i kontrolnych
 • nadzór nad eksploatacją i bieżąca konserwacja instalacji obiektów budowlanych
 • sprawozdawczość z zakresu ochrony środowiska w imieniu właścicieli nieruchomości