Nasze usługi

zarządzanie
Zarządzanie i administrowanie
 • prowadzenie i aktualizacja wykazu lokali oraz właścicieli lokali

 • podpisywanie i (re)negocjowanie umów na stałe dostawy mediów (energia elektryczna, cieplna, gaz, woda i ścieki), utrzymanie porządku w części wspólnej nieruchomości i koordynowanie działań niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania nieruchomości - obsługa zawartych umów oraz kontrola ich realizacji

 • reprezentowanie wspólnoty mieszkaniowej wobec organów administracji państwowej i samorządowej, Urzędu Skarbowego i Urzędu Statystycznego, przed sądami i organami egzekucyjnymi

 • dostarczenie właścicielom lokali zawiadomień, powiadomień o opłatach, itp.

 • odczyt liczników w części wspólnej nieruchomości oraz odczytów liczników indywidualnych

 • nadzór nad usuwaniem usterek, awarii i ich skutków

 • kontrola i nadzór nad pracą firm odpowiedzialnych za konserwacje instalacji i elementów budynku

Księgowość i pozaksięgowa ewidencja kosztów
 • prowadzenie obsługi finansowo-księgowej dla wspólnoty mieszkaniowej przewidzianej przepisami prawa

 • obsługa rachunków kredytowych, sprawozdawczości, operacji finansowych i umów zawartych z dostawcami mediów i usług

 • prowadzenie rozliczeń podatkowych oraz nadzór odprowadzaniem podatków oraz innych opłat publicznoprawnych od nieruchomości wspólnych

 • prowadzenie pozaksięgowej ewidencji kosztów utrzymania nieruchomości wspólnej oraz ewidencji zaliczek uiszczanych na pokrycie tych kosztów, a także rozliczeń z innych tytułów na rzecz nieruchomości wspólnej zgodnie z obowiązującymi przepisami, rozliczenie funduszu remontowego

 • przygotowywanie projektów planów gospodarczych (w formie planów rzeczowo- finansowych), ich korekta oraz rozliczenie

 • zapewnienie wglądu przez www do Strefy Klienta „TuMieszkamy” - możliwość podglądu salda oraz dostęp do informacji administracyjno-finansowych

 • przygotowywanie kwartalnych informacji o uzyskanych przychodach oraz o poniesionych kosztach utrzymania nieruchomości wspólnej w terminie do 15-go dnia następnego miesiąca

 • sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego najpóźniej na 10 dni przed terminem zebrania sprawozdawczego

 • bieżący kontakt telefoniczny i e-mailowy z księgowością w godzinach pracy biura oraz 24h dostęp do Strefy Klienta

ksiegowosc
administrowanie
Obsługa administracyjna nieruchomości
 • stała współpraca z właścicielami poprzez kontakt telefoniczny i mailowy

 • monitorowanie ubezpieczeń związanych z nieruchomością wspólną

 • wizytowanie i kontrola nieruchomości mające na celu weryfikację świadczonych usług przez firmy zewnętrzne

 • udzielanie informacji administracyjnych właścicielom oraz użytkownikom lokali podczas pełnionych dyżurów oraz drogą telefoniczną i mailową

 • kontakt telefoniczny z administratorem nieruchomości dedykowanym służbom technicznym

 • pełne raportowanie w zakresie zarządzania nieruchomością

Doradztwo i usługi dodatkowe
 • doradztwo prawne świadczone w zakresie przygotowywania opinii prawnych i umów

 • pomoc w uzyskaniu dotacji lub kredytów bankowych na prace remontowe w nieruchomości

 • prowadzenie analiz w celu optymalizacji kosztów eksploatacyjnych

 • wykorzystanie  potencjału lokalizacyjnego budynku Wspólnoty Mieszkaniowej - optymalizacja pożytków płynących z nieruchomości (posiadamy doświadczenie we współpracy z firmami zajmującymi się reklamami zewnętrznymi, mało i wielkoformatowymi) oraz nadzór nad windykacją należności z tytułu pożytków i innych przychodów z nieruchomości

 • kompleksowa pomoc przy zakładaniu Wspólnoty Mieszkaniowej

ksiegowosc
pomoc
Pomoc w organizowaniu Wspólnoty Mieszkaniowej
 • założenie i rejestracja Wspólnoty Mieszkaniowej

 • ustalanie wysokości zaliczek wnoszonych przez właścicieli lokali na pokrycie kosztów zarządzania nieruchomością wspólną

 • inwentaryzowanie części wspólnych nieruchomości, w tym m.in. inwentaryzowanie spisu pomieszczeń, kluczy, majątku Wspólnoty Mieszkaniowej, urządzeń i materiałów znajdujących się na terenie nieruchomości

 • dokonanie czynności związanych z przygotowaniem i zwołaniem zebrań, przygotowaniem projektów uchwał niezbędnych do podjęcia przez Wspólnotę Mieszkaniową oraz innych czynności wynikających z obowiązujących przepisów

 • pomoc w tworzeniu regulaminu porządku domowego oraz regulaminu Wspólnoty Mieszkaniowej

Ubezpieczenie nieruchomości
 • preferencyjne warunki indywidualnego ubezpieczenia mienia ze składką płatną miesięcznie

 • korzystne ubezpieczenie części wspólnej nieruchomości

ubezpieczenie
Doradztwo
Inne usługi
 • bieżąca kontrola stanu technicznego budynku poprzez zatrudnionych inspektorów z uprawnieniami i nadzór przy usuwaniu awarii i ich skutków na nieruchomości

 • analiza potrzeb remontowych oraz kosztów z tym związanych i przygotowywanie planów remontowych

 • nadzór nad wykonywaniem bieżących remontów i modernizacji zgodnie z planem rocznym przyjętym uchwałą właścicieli lokali

 • zlecanie przeglądów sprawności technicznej obiektu: okresowych, rocznych oraz pięcioletnich i nadzór nad ich realizacją

 • nadzór nad realizacją świadczeń gwarancyjnych kontrahentów

 • nadzór nad przeprowadzaniem procedur legalizacyjnych urządzeń pomiarowych i kontrolnych

 • nadzór nad eksploatacją i bieżąca konserwacja instalacji obiektów budowlanych, budynków, budowli i urządzeń wyposażenia technicznego

 • sprawozdawczość z zakresu ochrony środowiska w imieniu właścicieli nieruchomości

Zleć nam opiekę nad swoją nieruchomością