Nasze usługi

zarządzanie
Zarządzanie i administrowanie
 • prowadzenie i aktualizacja wykazu oraz właścicieli lokali
 • podpisanie i (re)negocjowanie umów na stałe dostawy mediów (energia elektryczna, cieplna, gaz, woda i ścieki)
 • utrzymanie porządku w części wspólnej nieruchomości i koordynowanie działań niezbędnych do prawidłowego jej funkcjonowania
 • realizacja zawartych umów oraz kontrola ich wykonania
 • reprezentowanie Wspólnoty Mieszkaniowej przed organami administracji państwowej i samorządowej, sądami i organami egzekucyjnymi, Urzędem Skarbowym i Urzędem Statystycznym
 • dostarczenie właścicielom lokali zawiadomień, powiadomień o opłatach, itp.
 • odczyt liczników w części wspólnej nieruchomości oraz liczników indywidualnych
 • nadzór nad usuwaniem usterek, awarii i ich skutków
 • kontrola i nadzór nad pracą firm odpowiedzialnych za konserwacje instalacji i elementów budynku
Księgowość i pozaksięgowa ewidencja kosztów
 • prowadzenie obsługi finansowo-księgowej Wspólnoty Mieszkaniowej przewidzianej przepisami prawa obsługa rachunków kredytowych, sprawozdawczości, operacji finansowych
 • prowadzenie rozliczeń podatkowych oraz nadzór nad odprowadzaniem podatków oraz innych opłat publicznoprawnych od nieruchomości wspólnych
 • prowadzenie pozaksięgowej ewidencji kosztów utrzymania nieruchomości wspólnej oraz ewidencji zaliczek uiszczanych na pokrycie tych kosztów, a także prowadzenie rozliczeń z innych tytułów na rzecz nieruchomości wspólnej zgodnie z obowiązującymi przepisami
 • rozliczenie funduszu remontowego
 • przygotowanie projektów planów gospodarczych (w formie planów rzeczowo-finansowych) oraz ich rozliczenie
 • zapewnienie dostępu przez stronę internetową do Strefy Klienta - możliwość podglądu salda oraz informacji administracyjno-finansowych
 • przygotowanie kwartalnych raportów o uzyskanych przychodach oraz poniesionych kosztach utrzymania nieruchomości wspólnej
 • sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego
 • bieżący kontakt telefoniczny i mailowy w sprawach księgowych
ksiegowosc
administrowanie
Obsługa administracyjna nieruchomości
 • stała współpraca z właścicielami lokali - kontakt telefoniczny z administratorem nieruchomości
 • monitorowanie ubezpieczeń związanych z nieruchomością wspólną)
 • wizytowanie i kontrola nieruchomości w celu weryfikacji świadczonych usług przez firmy zewnętrzne
 • udzielanie informacji administracyjnych właścicielom oraz użytkownikom lokali podczas pełnionych dyżurów oraz drogą telefoniczną i mailową
 • pełne raportowanie w zakresie zarządzania nieruchomością
Doradztwo i usługi dodatkowe
 • doradztwo prawne świadczone w zakresie przygotowywania opinii prawnych i umów
 • pomoc w uzyskaniu dotacji lub kredytów bankowych na prace remontowe w nieruchomości
 • prowadzenie analiz w celu optymalizacji kosztów eksploatacyjnych
 • wykorzystanie potencjału położenia budynku - optymalizacja pożytków płynących z nieruchomości
 • nadzór nad windykacją należności z tytułu pożytków i innych przychodów z nieruchomości
 • kompleksowa pomoc przy zakładaniu wspólnot mieszkaniowych
ksiegowosc
pomoc
Pomoc w organizowaniu wspólnoty mieszkaniowej
 • założenie i rejestracja Wspólnoty Mieszkaniowej
 • ustalanie wysokości zaliczek wnoszonych przez właścicieli lokali na pokrycie kosztów zarządzania nieruchomością wspólną
 • inwentaryzowanie części wspólnych nieruchomości, w tym inwentaryzowanie spisu pomieszczeń, kluczy, majątku wspólnoty mieszkaniowej, urządzeń i materiałów znajdujących się na terenie nieruchomości
 • przygotowanie i zwołanie zebrań, przygotowanie projektów uchwał niezbędnych do podjęcia przez Wspólnotę Mieszkaniową oraz prowadzenie innych czynności wynikających z przepisów
 • pomoc w tworzeniu regulaminu porządku domowego oraz statut Wspólnoty Mieszkaniowej
Ubezpieczenie nieruchomości
 • preferencyjne warunki indywidualnego ubezpieczenia mienia
 • korzystne ubezpieczenie części wspólnej nieruchomości
 • preferencyjne warunki ubezpieczenia lokalu z możliowścią rozłożenia opłat
ubezpieczenie
Doradztwo
Inne usługi
 • bieżąca kontrola stanu technicznego budynku przez inspektorów z uprawnieniami i nadzór przy usuwaniu awarii i ich skutków
 • analiza potrzeb remontowych oraz kosztów (przygotowywanie planów remontowych)
 • nadzór nad wykonywaniem bieżących remontów i modernizacji zgodnie z planem rocznym
 • zlecanie okresowych przeglądów sprawności technicznej budynku i nadzór nad ich realizacją
 • nadzór nad realizacją świadczeń gwarancyjnych
 • nadzór nad prowadzaniem procedur legalizacyjnych urządzeń pomiarowych i kontrolnych
 • nadzór nad eksploatacją i bieżąca konserwacja instalacji obiektów budowlanych
 • sprawozdawczość z zakresu ochrony środowiska w imieniu właścicieli nieruchomości

Wybierz temat

Administratorem danych osobowych jest spółka administrująca/zarządzająca Państwa Nieruchomością występująca pod wspólną marką "Tu Mieszkamy". Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi lub zrealizowania czynności wynikających z przekazanej za pośrednictwem powyższego formularza informacji, zapytania lub zlecenia. Podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes realizowany przez Spółkę. Państwa dane możemy przekazywać podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie, np. podwykonawcom naszych usług i naszym zaufanym partnerom. Informujemy, że zgodnie z przepisami, każda osoba której dane osobowe są przetwarzane ma prawo do: wglądu do swoich danych i ich poprawiania, wnioskowania o: sprostowanie treści danych, ich usunięcie, przeniesienie, ograniczenie lub zaprzestanie przetwarzania, a także wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz złożenia skargi do organu nadzorczego. Dane będą przetwarzane zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów prawa. Kontakt z administratorem oraz Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest drogą elektroniczną za pośrednictwem niniejszego formularza lub na adres e-mail: albo korespondencyjnie na adres siedziby Spółki.